Vedtekter

§ 1 Stiftelsens navn og opprinnelse

 • NYENGA er en alminnelig, selvstendig stiftelse, opprettet 07.02. 09 i henhold til Lov om stiftelser av 15. juni 2001.
 • Stiftelsen er kommet i stand ved at styret i stiftelsen Bring Children From Streets, Norway den 14.01.09 vedtok å dele arbeidet i to stiftelser.
 • Stiftelsen NYENGA viderefører arbeidet med å etablere og drive barnehjem på Nyenga, Uganda.
 • Stiftelsen har sitt sete i Bergen.
 • Opprettere er Per Kristian Erdal, Anne-Mette Tjønn Hansen, Anne Grete Kjørrefjord Tor Helland Kleppe og Kathryn Bousman.

§ 2 Formål

Stiftelsen NYENGA sitt formål er :

 1. Etablere og drive barnehjem i Uganda basert lokale ressurser og bærekraftig utvikling
 2. Gjennom omsorg og læring bidra til at barna kan skape en fremtid for seg selv – og kommende generasjoner.
 3. Samarbeidet med lokalsamfunnet skal stimulere til virksomhet
 4. Bidra til å skape engasjement og forståelse i møte mellom ulike kulturer

§ 3 Arbeid

Stiftelsen vil finansiere sine prosjekter gjennom:

 • innsamlede midler fra ulike arrangementer
 • salg av produkter til inntekt for arbeidet
 • fadderordning
 • økonomisk støtte fra private givere, lag, organisasjoner, bedrifter, legater med mer.
 • offentlige og private prosjektmidler

Stiftelsen vil søke å knytte til seg ressurspersoner som vil bruke sin kompetanse og sitt engasjement i Norge eller i Uganda for å virkeliggjøre stiftelsens formål.

Arbeid utført for stiftelsen skjer på idealistisk grunnlag. Faktiske utgifter i forbindelse med arbeid utført for stiftelsen kan godtgjøres.

§ 4 Organisasjon

Stiftelsens øverste organ er styret.Styret består av 5-7 medlemmer. Det konstituerer seg selv ved å velge leder, nestleder og kasserer. Oppretterne har møte- og talerett på styrets møter. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

§ 5 Styrets funksjon og oppgaver

Styret har ansvar for å virkeliggjøre stiftelsens formål ved å:

 • lage planer og strategier
 • initiere at disse blir gjennomført
 • forvalte grunnkapitalen på en forsvarlig måte

Styret har også ansvar for at stiftelsen oppfyller de forpliktelser som følger av Lov om Stiftelser.

Styret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til stede. Styrets beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. I leders fravær vil nestleders stemme være avgjørende.

Styret fører referat fra sine møter, som signeres i påfølgende møte. Det avholdes minimum 4 styremøter pr år.

§ 6 Grunnkapitalens størrelse

Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-

§ 7 Forpliktelse av stiftelsen

Styret kan meddele prokura.

§ 8 Vedtektsendring

Styret kan vedta endringer i stiftelsens vedtekter. Slikt vedtak krever to tredjedels flertall i to påfølgende møter.

§ 9 Opphør av stiftelsen

Stiftelsens virksomhet kan bare opphøre etter vedtak i styret. Slikt vedtak krever to tredjedels flertall i to påfølgende møter. Ved opphør av stiftelsen, skal verdiene i stiftelsen brukes til beste for hjelpetrengende barn i Uganda.

Bergen 19.03.09S