Ingeniører Uten Grenser på Nyenga: Løsning på toalettproblemer i Afrika

Ingeniørene Marte Wigen Nilsson (Multiconsult), Richard Kringlebotten (Norconsult) og Mats Kahlström (NGI) har vært på Nyenga på oppdrag for Ingeniører Uten Grenser Norge. Artikkelen under er fra Stiftelsen Norges Geotekniske Institutts side, ngi.no.

Under et frivillig oppdrag for Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) på landsbygda i Uganda var Mats fra NGI med på å utbedre sanitærforholdene gjennom en improvisert workshop for lokale entreprenører. Det skulle vise seg å bli en suksess.

Som ingeniører, vitenskapsmenn og spesialister i NGI ligger det i vår natur å være nysgjerrige og finne løsninger på problemer vi støter på – uansett hvor. På et feltoppdrag for Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) i en landsby i den sørøstlige delen av Uganda ble en NGI-kollega stilt overfor problemer direkte knyttet til folks levemåte, helse og velferd.

I juli tilbrakte Mats Kahlström, ansatt i avdelingen for landfundamentering i NGI Oslo, to uker i Nyenga i Uganda, der han jobbet med problemer knyttet til vann, sanitærforhold og hygiene. Mats ble raskt klar over at problemløsning ikke alltid krever tekniske inngrep.

“Min kollega og jeg hadde brukt flere dager på å inspisere blant annet latrinegropene ved barnehjemmet i Nyenga. Vi la merke til flere mangler ved utformingen av alle latrinene, uavhengig av hvilken entreprenør som hadde stått for konstruksjonen. Etter at funnene var gransket kom det forslag om at vi skulle organisere en liten workshop med de lokale entreprenørene for å dele resultatene og foreslå noen endringer i utformingen av latrinegropene,” forteller Mats.

Litt frisk luft, takk

Hovedproblemet med latrinegropene var konstruksjonen og plasseringen av ventilasjonsrøret. Formålet med ventilasjonsrøret er å avhjelpe luktproblemer og hindre at fluer som yngler i gropen, slipper ut. Under inspeksjonen oppdaget Mats og hans kollega at de eksisterende ventilasjonsrørene ikke tjente noen av disse formålene. I skyggen fra et tak ved barnehjemmet i Nyenga og godt hjulpet av en oversetter foreslo Mats og hans kollega en alternativ metode for montering av ventilasjonsrøret for en gruppe lokale entreprenører.

“Alle var enige i at illeluktende latriner var et problem, og entreprenørene ville gjerne forsøke å løse problemet. Vi besluttet at røret nå skulle få en fluenetting som hindret fluene i å slippe ut og at det skulle utarbeides retningslinjer for dimensjoner og plassering. Vi snakket dessuten om tilførsel av friskluft gjennom overbygget og drøftet alternative plasseringer av latrinene på eiendommen for å øke luftstrømmen. De lokale entreprenørene satte stor pris på informasjonen vi ga,” sier Mats.

Det virket som om ingen hadde forklart de lokale entreprenørene hvordan en skikkelig latrinegrop skal bygges eller hvorfor den bør ha et ventilasjonsrør, og de ble virkelig glad for informasjonen og hjelpen fra Mats og IUG-teamet. Kunnskaps- og erfaringsoverføring er et effektivt verktøy for å skape bærekraftig og varig endring – selv når det gjelder de minste og mest trivielle problemer hvor det enn måtte være.

,